sinir sistemi

İŞEMİK İNSULT

İşemik insult beyin qan dövranının pozulması olub, qəflətən yaranan və 24 saatdan artıq davam edən ocaqlı nevroloji və ümumi beyin simptomlarının meydana çıxması və ya daha qısa müddətdə xəstənin ölümünə səbəb olması ilə xarakterizə...

Beyin insultu

BEYİN QAN DÖVRANININ KEÇİCİ POZULMALARI

Beyin qan dövranının keçici pozulmaları baş beynin qısamüddətli tranzitor işemiyası olub, ocaqlı və ümumi beyin simptomları ilə müşayiət olunması, əlamətlərin başlamasından sonra 24 saat ərzində tamamilə yox olması ilə xarakterizə olunur. BQDKP-nın növündən və...

Ensefalit

DİSSİRKULYATOR ENSEFALOPATİYA

Ensefalopatiya baş beynin müxtəlif etiologiyalı xroniki, tədricən proqressivləşən beyin qan dövranının pozulması nəticəsində zədələnməsidir. Dissirkulyator ensefalopatiya koqnitiv funksiyaların hərəki və emosional sferalarla müştərək olaraq pozulması şəklində özünü göstərir. Bu təzahürlərin ağırlığından asılı olaraq dissirkulyator...

Dizenteriya

CANLILARIN TƏŞKİLİ SƏVİYYƏLƏRİ

Canlıların öyrənlməsini asanlaşdırmaq məqsədilə onları şərti olaraq aşağıdakı quruluş səviyyələrinə ayırırlar: Molekulyar səviyyə: Quruluş dərəcəsindən asılı olmayaraq, bütün canlılar- zülallardan, nuklein turşularından, polisaxaridlərdən və digər bioloji makromolekullardan təşkil olunmuşlar. Maddələr mübadiləsi, irsi məlumatların ötürülməsi və...

tibb

AZƏRBAYCANDA TİBBİN VƏ SƏHİYYƏNİN İNKİŞAF TARİXİ

1918- ci ildə may ayının 28-ində Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yaradıldı. Cümhuriyyət Hökumətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 1918- ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar oldu. Nazir...

Uşaq yemək

UŞAQLARDA DÜZGÜN QİDALANMA

Uşaqlarla inadlaşıb qidalanma anını müharibə halına çevirməyin. Uşağa yemək seçmə haqqı verin, özü qidalanmasına şərait yaradın. Bu zaman onlarda özünəinam hissi və birisindən asılı olmama hissi formalaşacaq. Ana və ataların ən böyük səhvi uşaqların...

Uşaqlarda epilepsiya

UŞAQLARDA TÜKLƏNMƏ NÖVLƏRİ VƏ SƏBƏBLƏRİ

Dövrümüzdə uşaq və yeniyetmələrdə əsasən də qız uşaqlarında  tez – tez rast gəlinən şikayətlərdən biri də tüklənmədir. Tüklənmənin mütləlif formaları vardır. Hipertrixoz Hipertrixoz bədənin müxtəlif hissələrində çox miqdarda tükün əmələ gəlməsidir. Hirsutizmdən fərqi tüklərin...

D vitamini

KÖRPƏLƏRDƏ VİTAMİN D ÇATIŞMAZLIĞI

Körpə həyatının ilk illəri fiziki inkişaf baxımından çox vacibdir. Bu səbəbdən ana südünün faydaları hər zaman vurgulanır. Körpənin kənardan qəbul etməsi lazım olan tək vitamin D vitaminidir. Ana südündəki D vitaminin daha asan sorulmasına...

Piylənmə

CİNSİ İNKİŞAFIN GECİKMƏSİ

Hipoqonadizm, yəni cinsi inkişafın gecikməsi yaxud başlamaması. Qızlarda 13, oğlanlarda 14 yaş tamamlanmasına baxmayaraq cinsi inkişafın ilk əlamətlərinin başlamaması gecikmiş cinsi inkişaf hesab olunur. Əgər qızlarda süd vəzi böyüməsi başlayıbsa 5 il müddətində aybaşı...

Körpə

UŞAQLARDA SAÇ TÖKÜLMƏ

Günün aktual mövzularından biri uşaqlarda saç tökülmədir. Uşaqlarda hər gün 2- 3 saç tökülməsi norma sayılır lakin bu artiq daha çox, yəni gözə çarpacaq dərəcədə müşahidə olunursa artıq narahat olmaq lazımdır. Bəzən buna sadəcə...

Çəpgözlülük

UŞAQLARDA BURUN TIXANIQLIĞI

Burun tıxanıqlığı müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur və ya hər hansı xəsdəliyin göstəricisi kimi özünü biruzə verir. Gəlin ilk növbədə yeni doğulmuş körpələrdən başlayaq. Fizioloji olaraq körpələrdə burun dəliyi burun keçəcəyi dar olduğundan nəfəsalma...

Körpə

USAQLARDA ENUREZ                                                                        

Günün aktual mövzularından olan enurez qeyri iradi özünü islatmadır. Bu böyüklərlə bərabər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Biz 3 yaşa qədər uşalarda enurez xəstəliyi diaqnozunu qoya bilmərik çünki bu yaşa qədər uşaqlarda sinir sistemi...