Tagged: təhsil

Onurğa

ONURĞA PROBLEMLƏRİ – NƏYƏ DİQQƏT ETMƏLİ?

Müasir dövrdə keçirdiyimiz həyat tərzinə xas olan xəstəliklərdən biri də onurğa xəstəlikləridir. ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının neyrocərrahiyyə şöbəsinin müdiri Fərid Qaralovla müsahibədən. Onurğanın dar kanalı, yəni “spenal stenozis” və fəqərələr arası diskin sürüşməsi, yəni...

İlsur Novruzov

UŞAQLARIN UCABOY OLMASI ÜÇÜN NƏ ETMƏK LAZIMDIR – PEDİATR

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının pediatr-endokrinoloqu İlsur Novruzovla müsahibədən. Sizə müraciət edən xəstələr ən çox hansı endokriniloji xəstəliklərdən əziyyət çəkir? Ölkədə bu xəstəliklərin sayı niyə çoxalır? Ümumiyyələ, bütün dövrlərdə Azərbaycanda endokrinoloji xəstəliklərin sayı...

ƏZƏLƏLƏRİN QURULUŞU

ORQAN VƏ ORQANLAR SİSTEMİ

Başqa canlılardan fərqli olaraq, insan orqanizmi mürəkkəb quruluşa malikdir. Onu təşkil edən orqan və  toxumalar bu və ya digər funksiyaları icra edir. Mənşəyinə, quruluşuna və yerinə yetirdiyi funksiyalara görə birbirinə oxşar hüceyrələr və hüceyrəarası...

tibb

TİBB ELMİNİN İNKİŞAF TARİXİNDƏN

Tibbin və səhiyyənin tarixi, demək olar ki, insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. Qədim Misir papiruslarında, Çin, Hind, Babilistan, yunan, Roma əlyazmalarında, həmçinin mədəniyyəti bunlardan geri qalmayan və hətta bir çox cəhətdən bunlardan üstün olan...

Fəlsəfə

HƏYAT FƏLSƏFƏSİ

Həyat fəlsəfəsi irrasionalizmin təzahür formalarından biridir. O, mədəniyyətin insan həyatında yerinə yetirdiyi funksiyalardan çıxış edərək gerçəkliyi dərk etməyə cəhd göstərir. Həmin fəlsəfənin ədəbiyyat və incəsənətlə sıx əlaqəsi də elə buradan yaranmışdır. Həyat fəlsəfəsi Avstriya...

PSİХОFİZİKA

PSİXOSOMATİKA NƏDİR

Psixosomatika yunancadan psyche, ruh və soma, bədən deməkdir. Bu termin zehnin bədənə necə təsir etdiyini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Psixosomatika, el arasında hərhansı xəstəlikdən heç bir fizioloji səbəbi olmadan şikayət edən insanlara “hər...

ENERJİ RESURSLARI

ENERJİ RESURSLARI VƏ ONDAN İSTİFADƏ

İnsanın   mövcud   olduğu   tarix   boyu   bəşəriyyətin   təşəkkül   tapması   və inkişafı   enerjinin  əldə edilməsi   və istifadəsi ilə sıx bağlıdır. İnsanın tələbatı yalnız enerjinin əldə olunması şəraitində ödənilə bilər: enerji nə qədər əlverişli və asan əldə...

HİSTOLOGİYA

HİSTOLOGİYA

Sitologiya, histologiya və embriologiya orqanizmi təşkil edən hüceyrə, toxuma, orqanların inkişafını, funksiyalarını və incə quruluşunu öyrənir. Fənn protoplazmanın quruluşunu, maddələr mübadiləsini, hüceyrə, toxuma, orqanların funksional əhəmiyyətini, digər bioloji və kliniki fənlərlə əlaqəsini öyrənir. Bu...

Epidemiyalar

EPİDEMİOLOGİYA  NƏDİR

Epidemiologiya insanın yoluxucu xəstəliklərinin yaranması, yayılması və profilaktikası qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir. Onun maraq dairəsinə törədicinin təbiətdə saxlanması, kollektiv immunitetin formalaşması, insanların fəaliyyətinin infeksiyamn yayılmasına təsiri, yoluxucu xəstəliklərin təkamülü və yeni törədicilərin yaranması kimi məsələlər...

Tərləmə

TEMPERATUR DUYĞULARI

Temperatur duyğuları təkcə taktil və dəri-ağrı duyğuları ilə deyil, həmçinin daхili duyğularla da əlaqədardır. Temperatur həssaslığı yalnız ali heyvanlara və insana хasdır. Оnun mövcudluğu bədən temperaturunun sabitliyi ilə – izоtermiya ilə əlaqədardır. İzоtermiyanın mahiyyəti...

Fəlsəfə

İRRASİONALİZM

İrrasionalizm, latınca irrationalis sözündəndir, mənası ağılla, düşüncə ilə dərk edilməyən deməkdir, rasional idrakın imkanlarını məhdudlaşdıran və ona qarşı seyrçiliyi, intuisiyanı, instinkti, etiqadı və s. qoyan bir təlimdir. Digər tərəfdən, bu, insan şüurunun sonsuz imkanlara...