Tagged: genetika

İkinci övlad

UŞAQLARDA TƏRLƏMƏ

Xarici tər vəziləri bədənin hər yanında yayılmışdır. Ən çox ayaq dabanında, alın, ovuc, yanaqlarda, ən az isə bel və sarğı nahiyəsində rast gəlinir. Tər vəzilərinin miqdarı insandan insana dəyişir. B əs uşaqlarda çox tərləmənin...

NEONATAL SKRİNİNQ NƏDİR

NEONATAL SKRİNİNQ NƏDİR

Təəsüf ki, 6 mindən çox irsi xəstəlik məlumdur. Vaxtında aparılan diaqnostika və müalicə gələcəkdə xəstəliyin qarşısını almağa imkan verir. Uşaq normal göstəricilərlə doğulur, bir yaşına çatdıqda mərkəzi sinir sistemində pozuntular və fiziki inkişafında ləngimələr...

KRİPTORXİZM

SELİAKİYA NƏDİR

Seliakiya irsi xəstəlikdir. Erkən uşaqlıq dövründə aşkarlanır. Seliakiya zamanı qlüten zülalına qarşı dözümsüzlük yaranır. Belə xəstələrin bağırsağına çox az miqdarda belə qlütenli qida düşsə bağırsaqda iltihab yaranır və sorulma prosesi pozulur. Nəticədə xəstədə ishal...

Ontoqenez

ONTOGENEZ NƏDİR

Hər bir canlı dünyaya gəldiyi vaxtdan daha ölənə qədər keçirdiyi dövr ontogenez adlanır. Ontogenezin mənası fərdi inkişaf deməkdir. Cinsiyyətli çoxalan orqanizmlərdə fərdi inkişaf-ontogenez mayalanmış yumurta hüceyrəsindən-ziqotdan başlayır. Bu insanda yumurta hüceyrəsinin mayalandığı andan başlayaraq...

Mafran sindromu

MARFAN SİNDROMU

Marfan sindromu birləşdirici toxumanın autosom – dominant tip genetik xəstəliyidir. Bu xəstəlik zamanı orqanizmdə birləşdirici toxuma zədələnmiş olur. Bu da xəstədə müxtəlif patalogiyalara səbəb olur. Ürəkdə, gözlərdə, skeletdə və sairə. Ürək, aorta prosesə cəlb...

boy

BOY NEÇƏ YAŞA QƏDƏR UZANA BİLƏR?

Boy ümumiyyətlə yetkinlik sonuna qədər uzanar. Boy uzunluğu həm ailə həm də irqə görə dəyişə biler. İsti ölkələrdə uşaq daha erkən yetkinlik dövrünə girər. Soyuq ölkələrdə yetkinlik yaşı daha böyükdür. Skandinaviya ölkələrində hava şərtləri...

Genetika

GEN, XROMOSOM, GENOM MUTASİYALARI

Mutasiya, latın dilindən tərcümədə “dəyişiklik” mənasını verir. Termin ilk dəfə holland botaniki De Friz  tərəfindən işlədilib. Mutasiya  dəyişkənlik nəticəsində meydana gələn və hər hansı əlamətə görə normal tipdən fərqlənən, irsiyyətcə dəyişmiş orqanizm forması, həyatın...

BİOTEXNOLOGİYA VƏ GEN MÜHƏNDİSLİYİ

BİOTEXNOLOGİYA VƏ GEN MÜHƏNDİSLİYİ

Gen mühəndisliyi, biokimya, mikrobiologiya və digər bioloji elmlərin mü-vəffəqiyyətləri ilə əlaqədar olaraq 70-ci illərin ortalarında «biotexnologiya» ter-mini meydana çıxdı. Müasir biotexnologiya sənaye texnologiyasının yeni forma-sını təsvir edir. Bu texnologiyanın əsasını bioloji obyektlər olan –...

Gen

XROMOSOM VƏ İRSİYYƏT

İnsanları çox qədim zamanlardan belə bir sual maraqlandırmışdır: necə olur ki, oğlan və ya qız övladı dünyaya gəlir? Bu suala tarix boyu, əvvəllər əqli mühakimə yolu ilə get-gedə müxtəlif bioloji elmlərin köməyi ilə cavab...

Daun sindromu

DAUN SİNDROMU DİAQNOZU

Daun sindromlu körpələr bir-birlərinə deyil, bütün uşaqlar kimi genetik xüsusiyyətlərini daşıdıqları valideynlərinə bənzəyərlər. Bununla yanaşı onlar bəzi ortaq özəllikləri də daşıyırlar. Körpə dünyaya gəldiyi zaman xarici görünüşü şübhə oyadırsa bu zaman genetik analiz aparılır...

Genetika

GENETİK TERMİNLƏRİN QISA İZAHI

ABERRASİYA – xromosom və xromaditlərin qırılması nəticəində xromosom quruluşunda baş verən dəyişikliklərdir ki, bundan sonra, adətən, qırılmış uclar yeni formada uzlaşaraq birləşir. AVTOQAMİYA – eyni çiçəyin hazırladığı qametlərin birləşməsi nəticəsində baş verən mayalanma. AVTOPOLİPLOİD...

Pap-smear testi

ƏKİZLƏR ÜSULUNUN  İZAHI

İnsanın genetikasını öyrənməkdə əkizlər üsulunun əhəmiyyətini ilk dəfə F. Qalton irəli sürmüşdür. Bildiyimiz kimi, əkizlər müxtəlif olurlar. Genetik ədəbiyyatda bir yumurta əkizləri (BƏ) və müxtəlif yumurta əkizləri (MƏ) terminləri daha çox işlənir. Lakin bəzi...