Tagged: fəlsəfə

Müdlik sözlər

MÜDRİK SÖZLƏR

Müdrik sözlər qısa formada deyilmiş ancaq dərin mənaya sahib kəlimələrdir. Hər dövrün, hər xalqın müdrik insanları olur və olnarın müdrik sözləri, kəlamları. Müdrik sözlər zaman tanımır, müdrik kəlamlar əsrlərdən keçir və müasir həyatımızın bir...

Mentiqli suallar

MƏNTİQLİ SUALLAR

Masanın üstündə xətkeş, qələm, sirkul və pozan var. Vərəqin üzərində dairə çəkmək lazımdır. İlk öncə nə etmək gərəkdir ? Üç qohum traktorçunun Əli adlı qardaşı var. Əlinin isə qardaşı yoxdur. Bu necə mümkündür ?...

Psixologiya

PSİXOTERAPİYA NƏDİR

Psixoterapiyalarin hamısı, insanları dəyişməyə çalışır. Şəxsin fərdi düşünməsini (cognition), fərdi hiss etməsini (emosiya, hisslər), fərqli davranmasını(davranış) psixoterapiya oyrənməlidir. Psixoterapiyada 3-cü bir yanaşma isə emosiyalar üzərinə çalışmadır. Duyğularla çalışarkən dolayı yoldan yenə də duyğuları yaradan...

EYNŞTEYN

NİYƏ AĞILLI İNSANLAR ÖZLƏRİNİ TƏNHA HİSS EDİRLƏR?

Maraqlıdır… Deyilmi? Bu həmişəmi belədir?! Əlbəttə, burda “agıllı insan” dedikdə, insanın intellektual səviyyəsi elmi səviyyəsinə görə deyil, “emosional intellekti” nəzərdə tutulur. Emosional intellekt dedikdə, insanın özünün özü ilə səmimi və dürüst olması, özünü qiymətləndirməsi,...

ZAMAN QAVRAYIŞI

ZAMAN QAVRAYIŞI

Qeyd etmək lazımdır ki, burada bizi zaman anlayışının fiziki məsələləri deyil, məhz оnun qavranılması məsələləri maraq­lan­dırır. Zaman nəinki ayrı-ayrı adamlar tərəfindən, həmçinin müхtəlif vəziyyətlərdən və eyni bir insanın bir çох başqa amillərindən asılı оlaraq...

Fəlsəfə

HƏYAT FƏLSƏFƏSİ

Həyat fəlsəfəsi irrasionalizmin təzahür formalarından biridir. O, mədəniyyətin insan həyatında yerinə yetirdiyi funksiyalardan çıxış edərək gerçəkliyi dərk etməyə cəhd göstərir. Həmin fəlsəfənin ədəbiyyat və incəsənətlə sıx əlaqəsi də elə buradan yaranmışdır. Həyat fəlsəfəsi Avstriya...

İbn Sina

İBN SİNA TƏRBİYƏ HAQQINDA

Əxlaqın formalaşmasında iki tərbiyə üsulu vardır: Cəzalandırma və mükafatlandırma,  Düşündürmə və aydınlaşdırma Cəzalandırma və mükafatlandırma Effektiv tərbiyə işi 2 yaşından başlamalıdır. 2-6 yaş arasında uşaqlarda daha çox duyğular aktiv olduğu üçün bu yaşlarda hissi...

Hippokrat

TİBB ETİKASI

Tibb etikası, tibbi deontologiya, – “Tətbiqi etika” bölməsinin bir hissəsi olub intizam, tibb etikası, tibb işçilərinin həmkarları və xəstələr ilə qarşılıqlı əlaqə qaydalarının normativlərını öyrənir. Belə hesab edilir ki, tibbi etikanın əsas prinsipləri hələ...

Ziqmund Freyd

ZİQMUND FREYDİN AFORİZMLƏRİ

Ziqmund Freyd (1856 – 1939) tanınmış nevroloq və psixoanalizin yaradıcısıdır. Psixoanaliz qısaca, psixi patologiyanın xəstə və həkimin dialoqu vasitəsilə müalicəsidir. Aforizmlər O vaxtlar tez-tez kokain çəkirdim… Kokainin müalicə məqsədilə istifadəsini ilk dəfə 1885-ci ildə...

Ziqmund Freyd

ZİQMUND FREYDİN AFORİZMLƏRİ

Ziqmund Freyd (1856 – 1939) tanınmış nevroloq və psixoanalizin yaradıcısıdır. Psixoanaliz qısaca, psixi patologiyanın xəstə və həkimin dialoqu vasitəsilə müalicəsidir. Aforizmlər Bir gün keçmişə boylananda mübarizələr içində keçən illərinizin həyatınızın ən gözəl illəri olduğunu...

Fəlsəfə

İRRASİONALİZM

İrrasionalizm, latınca irrationalis sözündəndir, mənası ağılla, düşüncə ilə dərk edilməyən deməkdir, rasional idrakın imkanlarını məhdudlaşdıran və ona qarşı seyrçiliyi, intuisiyanı, instinkti, etiqadı və s. qoyan bir təlimdir. Digər tərəfdən, bu, insan şüurunun sonsuz imkanlara...

MARKSİZM

MARKSİZM

Marksizm fəlsəfəsinin formalaşması XIX əsrin 40-cı illərinə təsadüf edir. Keçən əsrin ortalarında ictimai-tarixi təcrübənin, elmin, fəlsəfənin inkişafı dərin fəlsəfi ümumiləşdirmələr aparılmasını tələb edirdi. Məhz bu səbəbdən də həmin dövrdə fəlsəfənin pozitivizm və marksizm kimi...