Tagged: elm

Elm haqqında məqalələr

tibb

AZƏRBAYCANDA TİBBİN VƏ SƏHİYYƏNİN İNKİŞAF TARİXİ

1918- ci ildə may ayının 28-ində Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yaradıldı. Cümhuriyyət Hökumətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 1918- ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar oldu. Nazir...

Mentiqli suallar

EPİTET NƏDİR

Epitet bədii təyin deməkdir. Cümlədə məcazi mənada işlənilən ifadədir. Məsələn “qara ideya” ifadəsi. İdeya qara ola bilməz, burada “qara” sözü məcazi mənada işlənir. Bu epitetdir. Epitet yunancadan “qoşma, əlavə deməkdir”. Epitet söz birləşmələrinin birinci...

felsefe nedir

FƏLSƏFƏ NƏDİR

Filosofiya zülmət qaranlığında beyin gücü ilə yandırılan məşəldir. Beyni güclü olan həmin zülməti yenəcək. Güclü olmayan isə tək zülmətdə qalmayacaq. Bu problemin yarısıdır, hətta yarısından azıdır. O digərlərinin çıxmasınada maneə törədəcək. Biz isə ən...

Qan

QANIN TƏRKİBİ VƏ MİQDARI

Qan maye toxuma olub plazma və formalı elementlərdən ibarətdir. Qan orqanizmin normal funksiyasını təmin edən sistemdir. Qan, sümük iliyi, qaraciyər, dalaq və limfa düyünləri qan sisteminə daxildir. Orqanizmin daxili mühitini qan, limfa, toxumaarası maye...

Mentiqli suallar

AZƏRBAYCANDA GENİŞ YAYILMIŞ SİNİR XƏSTƏLİKLƏRİ – pdf

Kitab Azərbaycan ərazisində daha çox yayılmış sinir xəstəliklərinin təsvir və təhlilinə həsr olunmuşdur. Burada sinir sisteminin damar, iltihabi və onkoloji xəstəlikləri, epilepsiya, parkinsonizm, periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, nevroz və digər patologiyalar geniş şəkildə araşdırılmışdır....

İnsan fiziologiyasi

İNSAN VƏ HEYVAN FİZİOLOGİYASI PDF

İnsan və heyvan fiziologiyası bioloji elmlərin bölmələrindən biridir və digər bioloji elmlər kimi canlı təbiət aləminin dinamikasını öyrənir. Fiziologiya yunan dilində hərfi tərcümədə fizio – təbiət, loqos – elm deməkdir. Fiziologiya – canlı orqanizmin...

Mentiqli suallar

ANAFİLAKTİK ŞOK VƏ MİKROELEMENTLƏR – pdf

Monoqrafiyada anafilaktik şokun dinamikasında immun komponentlər ilə laxtalana sisteminin qanda və limfada dəyişməsinin mikroelementlərlə korreksiyası tədqiq olunur. Kitabı yükləmək üçün linkə basın: yüklə Anafilaktik şok və mikroelementlər. İ. A. Axundov, Monoqrafiya. – Bakı: 2019. 130-səh.

Gigiyena

GİGİYENA ELMİ

Gigiyena qədim yunancadan sağlamlıq gətirən deməkdir. Gigiyena profilaktik təbabətin elmi əsaslarını təşkil edir. Onun əsas məqsədi ətraf mühitin müxtəlif amillərinin və istehsalat şəraitinin insan orqanizminə, onun iş qabiliyyətinə və ömrünün uzadılmasına təsirini öyrənməkdir. Gigiyenanın...

Mentiqli suallar

QANIN LABORATOR TƏDQİQİNİN KLİNİK DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ – pdf

Kitab qanın klinik-laborator analizlərinin diaqnostik əhəmiyyətinə həsr edilmişdir. Burada qanın analitik göstəricilərinin mənşəyi və fizioioji rolu haqqında məlumat və bu göstəricilərin orta normal göstəricilərdən fərqlənməsinə səbəb olan patoloji proseslərin siyahısı verilmişdir. Kitabda verilən məlumatlar...

Mentiqli suallar

ÜMUMİ NOZOLOGİYA VƏ TİPİK PATOLOJİ PROSESLƏR – pdf

Dərs vəsaitində xəstəlik haqqında ümumi məlumat, xarici mühit amillərinin xəstəliklərin yaranmasında rolu, reaktivliyin patologiyada rolu, daxili amillərin xəstəliklərin əmələ gəlməsində rolu, hüceyrə zədələnmələri, mikrosirkulyasiyanın və yerli qan dövranının pozulması, iltihab, qızdırma, maddələr mübadiləsinin patologiyası,...

Mentiqli suallar

ТİBВ BACISININ MƏLUMAT KİTABI – pdf

Kitabda tibb bacısının mənəvi və peşə keyfiyyətləri, xəstələrə ümumi qulluq və müalicə-diaqnostika əməliyyatları, dərmanlar, onların aptekdən yazıb alınması, saxlanması və paylanması, xəstələrin müalicə qidası, terapevtik, vərəmli, infeksion, cərrahi və yaman şişləri olan xəstələrə, hamilə...