Tagged: kompyuter

uşaq və kompyuter

UŞAQLAR VƏ KOMPYUTER

Uşaqların kompyuterdə çox oyun oynaması, hər hansı məlumatı vəya dərsi kompyuterdən öyrənməsi və həmçinin çox rastlaşdığımız anaların uşağın kompyuterdə oyun oynayarkən vəya TV də cizgi film izləyərkən yemək verməsi (təki uşağın başı qarışsın yemək...

Onurğa

ONURĞA ƏYRİLİYİ

Günümüz kompüter və televizor qarşısında oturmaqla keçir. Çox vaxt necə oturduğumuza fikir vermirik. Buna görə də insanlar arasında onurğa əyriliyi artmaqdadır. Vücudumuzda iki daşıyıcı sistem mövcuddur. Biri skelet, digəri isə ona yardımçı olan əzələ...

Temperament

TEMPERAMENT TİPLƏRİNİN XARAKTERİSKASI

Adətən, hər hansı bir insan qrupunda müşahidə apardıqda qrupdakı insanların birinin cəld, digərinin təmkinli, birinin tez özündən çıxan, digərinin müvazinətli, birinin hər şeyə tez reaksiya verən, digərinin ləng olduğunu görürük. İnsanların bir-birlərindən bu cür...

Personal kompyuter

İNFORMASİYA ANLAYIŞI, FORMALARI VƏ XASSƏLƏRİ

İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə,  şərhetmə,  məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio»  sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və təyin olunmamış anlayış kimi qəbul olunur. İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar,...

Süni intellekt

SÜNİ İNTELLEKT

Süni intellekt dövrümüzün fenomeni olmasada son əlli il sürətlə inkişaf edir. Bunun üçün Sİ böyük maraq doğurur. Sİ maşınlar tərəfindən nümayiş etdirilən intellekdir. Kompyuter elmlərində “intellektual” maşın ətraf mühiti düzgün anlayan və məqsədinə çatmaq üçün şansını maksimum artıran...