BÖYRƏKLƏR NECƏ ŞİKAYƏT EDİR

Böyrəklərimiz necə şikayət edir:

1 – ci simptom: titrәmә. Böyrәklәrdә xәstәlik әmәlә gәlәndә әtraflarda hәr zaman soyuqluq hissi olur, hәtta isti havada isinmәk çәtindir. Bu sidik sistemindә anemiya ilә bağlı problemlәrin әlamәtidir. Sağlam böyrәklәr eritrositlәri istehsal edәn hormonu ifraz edir.

2 – ci simptom: iştahın olmaması.

loading...

3 – cü simptom: ağızda xoşagәlmәz dadın vә aseton iyinin olması. Böyrәk çatışmazlığı zamanı sidik vә zәrәrli maddәlәr orqanizmdәn ifraz olunmur vә bu sәbәbdәn aseton iyi vә ağızda metalik dad olur.

4 – cü simptom: sidiyә çıxmada pozulmalar. Әgәr sidiyә çıxma prosesindә kәskin ağrı, rәngindә dәyişiklik, tez tez sidiyә çıxma istәyi varsa; sidik köpüklә, qanla birgә ifraz olur mütlәq hәkimә müraciәt edin.

5 – ci simptom: yorğunluqzәiflik. Bunlar böyrәk problemlәrinin әn birinci әlamәtlәridir.

6 – cı simptom: ürәkbulanma vә qusma. Qanda toksinlәrin yığılması sәbәbilә zәhәrlәnmә prosesi baş verir vә orqanizm ürәkbulanma vә qusma halları ilә bu toksinlәrdәn qurtulmaq çalışır.

Dr. Barat Yusubov

loading...

Bunuda oxu...